top of page

Pwogram Koneksyon pou granmoun

icon-23-plus.png

Yon pwogram inovatè pou jèn adilt ki gen laj 23+ ki gen otis oswa andikap ki gen rapò

IMG-9524.JPG
Nou sèvi jèn adilt ki:
 
  • Fè yon dyagnostik medikal otis oswa yon andikap ki gen rapò.

  • Èske gen laj 23 oswa plis.

  • Bezwen yon pwogram estriktire ki konsantre sou ladrès sosyal, entegrasyon nan kominote a, ladrès pou lavi endepandan, konpetans pwofesyonèl ak ladrès lwazi fonksyonèl.

  • Gen transpòtasyon nan lekòl nou an nan Central Palm Beach County.

Fè yon don taks dediktib.

Nou delivre:
  • Ansèyman ladrès sosyal pou ede jèn adilt nou yo kenbe konpetans yo te travay di pou metrize epi kontinye pwogrese.

  • Pwogram ki devlope konfyans ak oto-sifizans kit ke jèn adilt nou an ap viv ak paran yo oswa andeyò lakay yo. Sa ka gen ladann ansèyman otis-zanmitay sou konpetans tankou kwit manje, swen pèsonèl, lesiv, antretyen, fikse objektif, bankè ak plis ankò. 

  • Fòmasyon pwofesyonèl pou ede jèn adilt nou yo akeri konpetans yo pral bezwen nan travay ak yon konpreyansyon jeneral sou jwenn ak kenbe yon travay.

  • Opòtinite aprantisaj elaji atravè Health,  Wellness & Aquatic Program ki gen leson naje chak semèn ak kou sou kondisyon fizik, manje an sante, sekirite nan kwizin ak plis ankò.

  • Eksperyans nan kominote a pou ede jèn adilt sa yo pi byen konekte ak fanmi yo, kanmarad yo ak kominote a.

  • Gwosè ti gwoup ak rapò staf ak elèv ki ba.

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page