top of page

Enskripsyon ak admisyon

Koneksyon Sant Edikasyon

Enskripsyon pou Pre-K jiska 8yèm

Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Li fasil. Jis klike sou "Edit tèks" oswa double klike sou mwen pou ajoute pwòp kontni ou epi fè chanjman nan font la. Ezite trennen epi depoze m nenpòt kote ou renmen sou paj ou a. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou.

Nou se yon lekòl endepandan nan Palm Beach County ki sitiye nan West Palm Beach, epi kourikoulòm nou an gen ladann akademik fonksyonèl ak entèvansyon bonè pou timoun ki gen otis ak andikap ki gen rapò. 

Connections Education Center ouvè pou tout elèv ki gen laj 3-14 ki gen yon dyagnostik medikal otis oswa yon andikap ki gen rapò. Moun ki rete nan Palm Beach County yo gen priyorite, epi moun ki pa rezidan nan konte nou an ap akeyi si gen espas. Kounye a nou pa kapab ofri transpò ant lekòl ak lakay ou. 

Règleman Enskripsyon

Nou pral admèt elèv nenpòt ras, koulè, nasyonalite ak orijin etnik, relijyon, oryantasyon seksyèl oswa sèks. Dapre Seksyon 1022.33(10)(b), lekòl la dwe enskri nenpòt elèv ki elijib ki soumèt yon aplikasyon alè sof si kantite aplikasyon an depase kapasite yon pwogram, klas, nivo klas oswa bilding. Nan ka sa yo, tout aplikan yo dwe gen menm chans pou yo admèt yo atravè yon pwosesis seleksyon lotri o aza. Enskripsyon an pral swiv tou FS 1002.33(15)c, ki gen ladan enskripsyon elèv selon dispozisyon balans ras/etnik nan 1002.33 (7)(a)8. 

Dat kle pou aplikasyon an

Enskripsyon pou chak ane eskolè k ap vini an ap ouvri 1ye jiyè epi fèmen 1ye me.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Règleman Enskripsyon Kontwole

Apati FY18, CEPB pral konfòme li ak Fla. 1002.31 lè yo etabli yon Enskripsyon Kontwole Ouvè, oswa COE. COE bay paran ak gadyen legal timoun k ap antre nan klas matènèl-8yèm ane, opòtinite pou aplike nan yon lekòl ki andeyò lekòl fwontyè a, dapre Lwa sa a, paran ak gadyen legal ki abite kounye a nan nenpòt distri lekòl nan Eta Florid, ka aplike pou CECPB. Y ap aksepte admisyon si CECPB pa rive nan kapasite etabli a.

 

Dapre 1022.33 (10)(d), Lekòl la gendwa bay popilasyon sa yo preferans pou enskripsyon yo:

 • Elèv ki se frè ak sè yon elèv ki enskri nan Lekòl la

 • Elèv ki se pitit yon manm konsèy fondatè lekòl la

 • Elèv ki se pitit yon manm pèsonèl lekòl la

 • Elèv ki abite nan Palm Beach County

Dimansyon limite

Opsyon Enskripsyon Louvri Kontwole pa disponib pou elèv pre-K.

 

Kritè pou Patisipasyon

Elèv ki elijib yo dwe respekte direktiv ki endike nan Pwosedi Enskripsyon ki anba a. CECPB dwe pi ba pase 90% kapasite. Fanmi yo pral avize pa imel, telefòn, ak alekri si yo eksepte nan règleman Enskripsyon Kontwole Ouvè a epi yo pral kontinye nan pwosedi enskripsyon ki endike anba a.

 

Enskripsyon an pral swiv tou FS 1002.33(15)c, ki gen ladan l enskripsyon elèv selon dispozisyon pou balans rasyal/etnik nan 1002.33 (7)(a)8. Dapre 1022.33 (10)(d), Lekòl la gendwa bay popilasyon sa yo preferans pou enskripsyon yo:

 • Elèv ki se frè ak sè yon elèv ki enskri nan Lekòl la

 • Elèv ki se pitit yon manm konsèy fondatè lekòl la

 • Elèv ki se pitit yon manm pèsonèl lekòl la

 • Elèv ki abite nan Palm Beach County

 •  

Dimansyon devwa

Plasman atravè Enskripsyon Kontwole Ouvè a ap rete an vigè jiska dènye klas ki disponib nan CECPB ki se, 8yèm ane.

 

Transpò

Yo p ap bay transpò pou elèv ki plase nan yon lekòl atravè COE.

Pwosedi Enskripsyon

Aplikasyon elèv yo pral aksesib sou sit entènèt lekòl la, ak sou fòm papye nan lekòl la.

 

Peryòd aplikasyon

 

Enskripsyon pou chak ane eskolè k ap vini yo ap ouvri 1ye jiyè epi fèmen 1ye me. Administrasyon lekòl la ap gen jiska 15 me pou mete elèv aktyèl ak potansyèl yo nan plas ki disponib nan chak klas/sal klas. Yon fwa yo mete aplikan yo nan klas/salklas ki apwopriye a, nenpòt klas/salklas ki gen yon abònman plis elèv yo pral gen yon tiraj lotri. Si nenpòt klas/salklas gen yon abònman sou elèv, enskripsyon yo ap relouvri jiskaske tout plas yo ranpli. Nenpòt aplikasyon ki resevwa apre yo fin ranpli plas yo pral sou yon lis datant.

Peryòd enskripsyon yo pral pibliye atravè sit entènèt lekòl la.

 

Lè yo soumèt yon aplikasyon, yo pral mete enfòmasyon yo sou dat, yo pral revize pou yo kalifikasyon pou prezans yo, epi yo pral ranpli pa nivo klas yo. Tout aplikan ki aksepte yo pral bay kondisyon enskripsyon alekri. Dokimantasyon Distri a mande pou revizyon ak verifikasyon. Atik sa yo jeneralman obligatwa pou tout elèv:

 

 • Pou aplikan sa yo ki pral sèvi kòm elèv ki gen andikap, yon kopi IEP aktif ak Twoub Autism Spectrum kòm yon kalifikasyon prensipal (DD pou timoun ki poko gen 6 an toutotan gen done pou sipòte yon dyagnostik ASD).

 • Prèv rezidans

 • Vaksinasyon aktyèl/Istwa medikal

 

Nan chak faz nan pwosesis admisyon an pral pwodwi korespondans apwopriye a epi kominike bay chak aplikan. Sa ap gen ladan yon imèl ak/oswa yon lèt voye bay aplikan an pou konfime li resevwa aplikasyon an. Done yo pral kontwole epi kreye rapò pou detèmine nesesite pou yon lotri, lis datant, ak lèt akseptasyon.

 

Lè yo resevwa aplikasyon an, yo pral kontakte paran yo pou yo vin fè yon vizit ak oryantasyon. Misyon lekòl la ak atant paran ak elèv yo pral diskite pou asire ke lekòl la adapte bezwen fanmi an.

Enskripsyon pou chak ane eskolè k ap vini yo pral fèmen 1ye me pou bay administrasyon an tan pou plase elèv aktyèl ak potansyèl yo. Pral gen yon fenèt de semèn pou konplete enskripsyon an.

 

Kantite plas ki disponib yo pral detèmine pa kantite elèv ki rekomèt mwens kapasite a. Sa a an konfòmite ak Seksyon 1002.33 (10) (b).

 

Si, nan fen Enskripsyon Ouvè a, gen yon abònman ki depase pou nenpòt nivo klas, y ap fè lotri. (gade anba a pou pwosedi lotri)
Y ap avize paran yo alekri konsènan aksepte pitit yo pa pita ke katòz (14) jou apre dat limit peryòd akseptasyon an epi yo pral reponn lekòl la alekri konsènan desizyon yo pran pou yo ale nan pa pita pase 1 semèn apre yo fin aksepte yo. Si yon aplikan aksepte deside pa ale nan lekòl la, y ap bay premye moun ki sou lis datant lan plas la pou laj/nivo klas sa a.

Tout aplikasyon ki resevwa apre peryòd enskripsyon ouvè a pral plase anba lis datant pou pwogram patikilye, klas, oswa nivo klas sa a nan lòd yo resevwa yo.

Règ ak Pwosedi lotri

Règ: Jeneral

 

1.   Pou règ sa yo, tèm sa yo defini kòm:

 • Tout referans nan dat yo defini pou vle di nan ÒDÈ OPERASYON yo nan dat ki endike a.

 • Lotri manyèl refere a seleksyon non aplikan yo pa yon metòd owaza tankou trase avèg non endividyèl yo nan yon veso an sekans jiskaske tout non nan veso a fin itilize.

2.   Tout Aplikan ki te aplike nan fennèt enskripsyon ouvè a (Elèv ki poko ale nan Lekòl la) patisipe nan tiraj lotri a. Direktè Egzekitif / Direktè a fè pati ki nesesè yo konnen sitiyasyon preferans yo anvan dat lotri a.

3.   Sèlman aplikasyon ki resevwa anvan fen dat limit enskripsyon an ki elijib pou patisipe nan lotri a.

4.   Tout aplikan yo ofri yon plas dwe oblije reponn afimativman a yon òf pou akseptasyon nan yon semèn apre yo fin aksepte yo. Moun ki pa reponn (eksepte refi) yo pral deplase nan fen lis datant la.

5.  Yon lekòl dwe fè yon sèl (1) lotri pou enkli tout klas kote kantite Aplikan yo depase kantite plas yo espere disponib.

Nan fen fennèt enskripsyon ouvè a, si kantite Aplikan an mwens pase kantite plas yo prevwa pou disponib, pa gen okenn lotri piblik ki fèt pou klas sa a.
Frè ak sè Aplikan nan yon lòt klas yo ofri epi ki aksepte admisyon dapre preferans lekòl la etabli dwe kenbe plas yo aksepte. Si yo te anile òf la pou frè ak sè a, yo pral plase plas ki louvri a nan lotri a.

6.   TOUT òf enskripsyon yo dwe fèt nan lòd rezilta lotri yo ak lis datant etabli. YO PRAL FÈ YON ÒF POU YON ELÈV KI PA KI BON DWA A PWOCHEN PLAZ DISPONIB LA.

 

Règ: Preferans

 

1. Tout kategori preferans yo dwe pibliye anvan tiraj lotri a fèt

2.  Tout aplikan ki gen dwa resevwa yon preferans plasman dwe idantifye AVAN tire lotri a.

3.  Sitiyasyon preferans bay yon aplikan dwa pou yo ofri yon plas ki disponib devan aplikan yo san yon estati preferans.

4.  Preferans yo akòde yo sijè a revizyon ak verifikasyon. Lekòl la rezève dwa pou anile òf akseptasyon yo si sitiyasyon preferans lan pa verifye oswa valide (sa vle di prèv gadyen legal).

5.  Dapre 1022.33 (10)(d), yon lekòl endepandan ka bay popilasyon sa yo preferans enskripsyon:

 

 • Elèv ki se frè ak sè yon elèv ki enskri nan Lekòl la

 • Elèv ki se pitit yon manm konsèy fondatè lekòl la

 • Elèv ki se pitit yon manm pèsonèl lekòl la

 • Moun ki rete nan Palm Beach County

6.  Frè ak sè k ap aplike pou premye fwa ap resevwa preferans sèlman apre yo fin chwazi youn nan frè ak sè yo nan lotri a epi aksepte plas yo.

CECPB pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj, andikap oswa sitiyasyon matrimonyal nan pwogram edikasyon, sèvis oswa aktivite li yo, oswa nan anbochaj oswa pratik travay li.

bottom of page