top of page

Konsèy Administrasyon

Sant Edikasyon Koneksyon

Soni.jpg

Sonia Kay, PhD, OTR/L

Prezidan/Prezidan

Pwofesè, Nova Sidès

ksonia@connectedpb.com

Screen Shot 2022-06-03 at 1.59.20 PM.png

Michael Kridel

Trezorye

Michael Kridel, LLC
mkridel@connectedpb.com

Elinor-Siklossy_edited.jpg

Elinor Siklossy

Sekretè

Filantrop

esiklossy@connectedpb.com

Jay-Huebner.jpg

Jay Huebner, PE, AICP

Direktè

HSQ Group, Inc.

jhuebner@connectedpb.com

Screen Shot 2022-06-03 at 1.46.36 PM.png

Orlando Ortiz

Direktè ak Reprezantan Patisipasyon Paran yo

oortiz@connectedpb.com

_MG_8503.jpg

Stephen J. Padula, Esquire

Direktè

Patnè, Padula, Bennardo & Levine

spadula@connectedpb.com

Valerie_Board.jpg

Valerie Silverman

Direktè

Antreprenè edikasyon

vsilverman@connectedpb.com

Nancy-DiPierro-square.gif

Nancy DiPierro

Direktè

Manadjè First Republic Bank

ndipierro@connectedpb.com

Tony.jpeg

Nancy DiPierro

Direktè

Manadjè First Republic Bank

ndipierro@connectedpb.com

Orè reyinyon Konsèy la

Komisyon Konsèy nou an ap rankontre nan jou ak lè ki endike anba a.

​Vandredi reyinyon konsèy la ap fèt pa Zoom. Reyinyon chak trimès ki fèt nan Connections Education Center ki nan 1310 Old Congress Ave., West Palm Beach, Fla., 33409. Gen kèk manm konsèy ki ka patisipe nan reyinyon sa yo atravè konferans odyo oswa videyo.


Reyinyon konsèy nou yo ouvri pou piblik la. Si w ta renmen ajoute yon atik nan nenpòt ajanda reyinyon Konsèy Gouvènman, tanpri voye yon imèl bay prezidan konsèy laSonia Kayomwen 10 jou anvan reyinyon an. Pou mande yon lyen Zoom pou reyinyon sou entènèt nou yo, tanpri kontakte direktè egzekitif nou an Debra Johnson.

 • Vandredi, 22 jiyè 2022, 9 am -- repwograme pou 29 jiyè 2022

 • Lendi 25 jiyè 2022 -- Reyinyon espesyal

 • Vandredi, 26 out 2022, 9 am

 • Mèkredi, 14 septanm 2022, 3 pm

 • Jedi, 22 septanm 2022, 6:30 pm, Sal reyinyon Connections

 • Vandredi, 28 oktòb 2022, 9 am

 • Vandredi, 18 novanm 2022, 9 am

 • Desanm -- Pa gen reyinyon

 • Vandredi, 27 janvye 2023, 9 am

 • Vandredi, 24 fevriye 2023, 9 am

 • Vandredi, 24 mas 2023, 9 am

 • Jedi, 27 avril 2023 6:30 pm, Connections Board Room

 • Vandredi, 19 me 2023, 9 am

 • Vandredi, 23 jen 2023, 9 am

Pwosè Reyinyon Konsèy Administrasyon an

2022

 • Mint Jen 2022

 • Pwosedi Me 2022

 • Pwosè Avril 2022

 • Procès verbal Mas 2022

 • Pwosedi fevriye 2022

 • Ministè janvye 2022

Pwosesis pou plent

Si, nenpòt ki lè, yon paran/gadyen gen yon enkyetid konsènan pwogram edikasyon pitit yo, règleman lekòl la, oswa administrasyon lekòl la, etap sa yo ta dwe pran:

 

1. Yo ta dwe mande yon demann pou yon reyinyon/konferans ak moun ki enplike dirèkteman nan enkyetid la. Anplwaye/administrasyon CECPB a gen dwa pou mande yon sipèvizè nan reyinyon sa a.

 

2. Si pwoblèm nan pa rezoud nan reyinyon sa a, yo ta dwe fè yon demann alekri pou rankontre ak sipèvizè dirèk anplwaye/administrasyon an. Yo pral anrejistre minit nan reyinyon sa a.

 

3. Si pwoblèm nan pa ka rezoud nan reyinyon sa a, yo ta dwe fè yon demann alekri pou rankontre ak Prezidan Konsèy CECPB a epi yo pral pwograme yon reyinyon nan 3 jou travay. Prezidan Komisyon Konsèy la ap rankontre tou de pati yo pou fè medyasyon epi rezoud pwoblèm nan. Yo pral anrejistre minit nan reyinyon sa a.

 

4. Si pwoblèm nan pa byen rezoud nan reyinyon sa a, paran an kapab mande pou yo mennen pwoblèm nan bay konsèy jeneral la. Konsèy la anvan reyinyon an ap revize minit reyinyon ki anwo yo. Chak moun ap gen opòtinite pou bay enkyetid/repons li pou enkyetid yo. Konsèy CECPB a pral pran desizyon final la.

bottom of page