top of page

Koneksyon Sant Edikasyon

icon-3-14.png

Yon lekòl endepandan nan Palm Beach County pou elèv ki gen laj 3-14 ki gen otis oswa andikap ki gen rapò

FB Classroom Post 9.1.22 (1).jpg
Nou sèvi elèv ki:
 
  • Fè yon dyagnostik medikal otis oswa yon andikap ki gen rapò.

  • Èske gen laj 3-14 ane.

  • Gen transpòtasyon pou ale ak pou soti lekòl.

Moun ki rete nan Palm Beach County yo bay priyorite, epi moun ki pa rezidan nan konte nou an ap akeyi si gen espas. 

Nou delivre:
  • Akademisyen fonksyonèl yo anseye ak estrateji ki baze sou prèv ki fèt pou timoun ki gen otis.

  • Terapi vize pandan jounen lekòl la pou elèv ki baze sou Plan Edikasyon Endividyèl yo (IEP). Sa a ka gen ladan terapi lapawòl, terapi okipasyonèl ak/oswa terapi konpòtman.

  • Gwosè ti klas ak rapò elèv ak anplwaye ki ba.

  • Opòtinite aprantisaj elaji atravè Pwogram Sante, Byennèt ak Akwatik nou an ki gen leson naje chak semèn ak kou sou kondisyon fizik, manje an sante, sekirite nan kwizin ak plis ankò.

  • Aksè nan mizik ak aktivite atistik pou devlope kreyativite elèv yo, fè egzèsis ladrès motè amann epi bay yon eksperyans edikasyon ki byen awondi.

  • Eksperyans nan kominote a pou ede timoun yo pi byen konekte ak fanmi yo ak kominote a.

Koneksyon Sant Edikasyon Palm Beaches School Rating (ane lekòl 2021-2022)

Evalyasyon responsablite lekòl la: louabl 2021-2022

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page