top of page

 

Pandan n ap pran yon jou pou nou remèt ane sa a, chwazi Koneksyon pou kado w pou fè yon diferans byen mèb nan lavi elèv ki gen otis.

Elèv nou yo bezwen edikasyon espesyalize ak terapi pou yo ka reyalize tout potansyèl yo. Lajan piblik yo pa koute chè pou satisfè bezwen elèv nou yo. Ak kèk 80% nan elèv nou yo soti nan fanmi ki gen revni fèb ki pa gen mwayen lekòl prive chè.

 

Kado ou yo pral ede nou bay bon jan kalite edikasyon ak terapi ki ede tout elèv reyalize tout potansyèl yo!

Your gift will make a tangible difference for students and adults with autism at Connections. Our students need specialized education and therapies in order to achieve their full potential. Public funds fall significantly short of the cost to meet our students' needs. And some 80% of our students come from low-income families who cannot afford expensive private schools.

 

Your gifts will help our students achieve their full potential! Donate now. Thank you!

Giving_Tuesdaybanner.jpg

Bay madi

Madi 29 novanm 2022
Digital, an pèsòn oswa pa telefòn

bottom of page