top of page

Koneksyon Lekòl Segondè ak Pwogram Pwofesyonèl

icon-15-22.png

Yon lekòl segondè prive pou elèv ki gen laj 15-22 ki gen otis oswa andikap ki gen rapò

HS kids.jpg
Nou sèvi elèv ki:
 
 • Fè yon dyagnostik medikal otis oswa yon andikap ki gen rapò.

 • Èske gen laj 15-22 ane.

 • Bezwen yon sistèm ansèyman ki gen ladann akademik, ladrès sosyal, ladrès lavi ak terapi vize.

 • Gen transpòtasyon nan lekòl nou an nan Central Palm Beach County.

Nou delivre:
 • Akademisyen fonksyonèl yo anseye ak estrateji ki baze sou prèv ki fèt pou timoun ki gen otis.

 • Fòmasyon pwofesyonèl pou ede elèv nou yo tranzisyon nan adilt.

 • Apwòch terapetik ki konsantre sou ansèyman ladrès sosyal ak lavi endepandan pou ankouraje oto-sifizans.

 • Terapi vize pandan jounen lekòl la pou elèv ki baze sou Plan Edikasyon Endividyèl yo (IEP). Sa a ka gen ladan terapi lapawòl, terapi okipasyonèl ak/oswa terapi konpòtman.

 • Gwosè ti klas ak rapò elèv ak anplwaye ki ba.

 • Opòtinite aprantisaj elaji atravè Pwogram Sante, Byennèt ak Akwatik nou an ki gen leson naje chak semèn ak kou sou kondisyon fizik, manje an sante, sekirite nan kwizin ak plis ankò.

 • Aksè nan mizik ak aktivite atizay pou devlope kreyativite elèv yo, fè egzèsis ladrès motè amann epi bay yon eksperyans edikasyon ki byen awondi.

 • Eksperyans nan kominote a pou ede elèv yo pi byen konekte ak fanmi yo, kanmarad yo ak kominote a.

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page